สั่งเสื้อยืดหมอชวนวิ่ง 200 บาท

(ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 50 บาท)

เส้นทางการวิ่ง
“หมอชวนวิ่ง”

จุดเริ่มต้น

ศาลากลางภาคต่างๆ

จุดสิ้นสุด

กระทรวงสาธารณสุข

วันและเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด)

4 พย / 6:00 - 25 พย / 23:00

ระยะทางทั้งหมด

N/A

เกี่ยวกับโครงการ

เนื่องด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และ ศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

แพทยสภาจึงได้จัดโครงการ หมอชวนวิ่ง โดยมีแนวคิดดังนี้

  • การดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน
  • การออกกำลังกายเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
  • บุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงสามารถให้คำปรึกษา
    ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
  • ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ด้วยการออกกำลังกาย
  • ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี
  • สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ